Úvodní stránka » P?r slov o n?s

P?r slov o n?s

Dobr? den, cht?la bych t?mto pozdravit ka?d?ho, kdo zav?tal na na?e webov? str?nky.

Jmenuji se Renata Folt?nov? a Svatebn? studio Stefani jsem zalo?ila v srpnu 2004, ale ji? od roku 1998 jsem jako spole?nice podnikala ve svat. Agentu?e ReNi ve kter? jsem z osobn?ch d?vod? ukon?ila ?innost.

V oboru svatby ? slu?by se ji? pohybuji des?t?m rokem, za tuto dobu jsem na?erpala spousty zku?enost?, informac? a n?pad?, kter? se sna??m samoz?ejm? p?edat d?l sv?m klientk?m. V roce 2004 jsem za??nala s cca. 25ks svatebn?ch ?at? a leto?n?m rokem se po?et model? vy?plhal p?es stovku. D?le jsem roz???ila nab?dku spole?ensk?ch ?at?, p?nsk?ho oble?en?,

d?tsk?ho oble?en? a dopl?k?. Samoz?ejmost? je tak? roz???en? nab?dka slu?eb t?kaj?c?ch se organizace svatby, ale i nap?. viz??istick?ch slu?eb, ?es?n?, l??en?, atd.

Stefani: slu?by pro V?? v?znamn? den!

Je?t? bych V?s cht?la v?echny pozvat jen tak do na?eho svatebn?ho studia na?erpat p??jemnou svatebn? atmosf?ru.

V roce 2008 se t???me na nov? klientky- nev?sty, pro kter? je ji? p?ipravena nov? kolekce Svatebn?ch ?at?.

Prost? mil? nev?sty p?ij?te se k n?m pod?vat a nechte se n?mi h??kat, proto?e ve Stefani jsme tu pro V?s, v?dy s ?sm?vem, vst??cnost? a v p??jemn? atmosf??e a prost?ed?, ve kter?m si m??ete v?echny modely vyzkou?et.

Cht?la bych i t?mto pod?kovat v?em sv?m klient?m a hlavn? klientk?m, kter? si u n?s zakoupily by? jen drobnost a z?rove? v?em nev?st?m ?i ?enich?m, kter? od n?s m?li svatebn? oble?en? ale i ostatn? slu?by?d?kuji V?m v?em za projevenou d?v?ru.

Za svatebn? studio Stefani Renata Folt?nov?